biến dòng bảo vệ omega

Biến dòng bảo vệ Omega (Việt nam). Dùng kết hợp với các loại relay bảo vệ quá dòng, chạm đất. Đúc hoàn toàn, vỏ Epoxy, có loại tròn và loại vuông. Có thể kiểm định dùng cho các công trình đòi hỏi chứng chỉ test của trung tâm thí nghiệm điện 2.
Có các tỉ số biến từ 50/5A đến 5000/5A.

Loại biến dòng tròn

biến dòng đo lường tròn omega

Loại biến dòng vuông thích hợp dùng cho thanh cái tủ điện

biến dòng đo lường vuông omega