Chint

Thiết bị điện Chint : ACB, MCCB, MCB, biến tần, nút nhấn, đèn báo
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

NM1-1250h

Chint MCCB NM1-1250 là MCCB của Chint dòng cắt 65kA, ngưỡng dòng điện 700A, 800A, 900A, 1000A, 1250A, điện áp max 800V.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

NM1-125

MCCB Chint NM1-125 dòng cắt 20kA, 25kA, 50kA, 65kA; ngưỡng dòng điện 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A; ue 690V.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

NM1-800

Chint MCCB NM1-800 là MCCB của Chint dòng cắt 60kA, ngưỡng dòng điện 630A, 700A, 800A, điện áp làm việc 690V.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

NM1-63

MCCB Chint NM1-63 dòng cắt 15kA, 35kA; ngưỡng dòng điện 10A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A; ue 690V.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

NM1-630

Chint MCCB NM1-630 là MCCB của Chint dòng cắt 35kA, 50kA, 70kA; ngưỡng dòng điện 400A, 450A, 500A, 630A; điện áp làm việc 690V.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

NM8-1250

MCCB Chint NM8-1250 dòng cắt 50kA, 70kA; ngưỡng dòng điện 630A, 700A, 800A, 1000A, 1250A; ue 690V.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

NM1-400

MCCB Chint NM1-400 dòng cắt 35kA, 50kA, 70kA; ngưỡng dòng điện 225A, 250A, 300A, 315A, 350A, 400A; ue 690V.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

NM8-800

MCCB Chint NM8-800 dòng cắt 50kA, 70kA; ngưỡng dòng điện 630A, 700A, 800A; ue 690V.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

NM1-250

MCCB Chint NM1-250 dòng cắt 20kA, 25kA, 50kA, 65kA; ngưỡng dòng điện 100A, 125A, 140A, 150A, 160A, 175A, 180A, 200A, 225A, 250A; ue 690V.

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

NM8-630

MCCB Chint NM8-630 dòng cắt 50kA, 85kA; ngưỡng dòng điện 250A, 315A, 350A, 400A, 500A; ue 690V.