LS Mecapion chuyên sản xuất Encoder, động cơ servo, Servor Driver. Các tài liệu kỹ thuật LS Mecapion (Metronix) bao gồm :


 1. Encoder S30 : Encoder tương đối (incremental encoder) LS Mecapion S30 (Metronix Encoder)
 2. Encoder S40 : Encoder tương đối (incremental encoder) LS Mecapion S40 (Metronix Encoder)
 3. Encoder S48 : Encoder tương đối (incremental encoder) LS Mecapion S48 (Metronix Encoder)
 4. Encoder S66 : Encoder tương đối (incremental encoder) LS Mecapion S66 (Metronix Encoder)
 5. Encoder S68a : Encoder tương đối (incremental encoder) LS Mecapion S68a (Metronix Encoder)
 6. Encoder S68b : Encoder tương đối (incremental encoder) LS Mecapion S68b (Metronix Encoder)
 7. Encoder S78 : Encoder tương đối (incremental encoder) LS Mecapion S78 (Metronix Encoder)
 8. Encoder H35 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H35 (Metronix Encoder)
 9. Encoder H40 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H40 (Metronix Encoder)
 10. Encoder H45 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H45 (Metronix Encoder)
 11. Encoder H60 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H60 (Metronix Encoder)
 12. Encoder H70 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H70 (Metronix Encoder)
 13. Encoder H88-18 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H88-18 (Metronix Encoder)
 14. Encoder H88-30A : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H88-30A (Metronix Encoder)
 15. Encoder H88-30B : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H88-30B (Metronix Encoder)
 16. Encoder H88-38 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H88-38 (Metronix Encoder)
 17. Encoder H100 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H100 (Metronix Encoder)
 18. Encoder H108 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H108 (Metronix Encoder)
 19. Encoder H128 : Encoder cốt âm (rỗng) LS Mecapion H128 (Metronix Encoder)
 20. LSMecapion Full catalogue : Full catalog LSMecapion