Tài liệu kỹ thuật Pintek PS-1000 : Máy hiện sóng 2 kênh , 100MHz