Tài liệu kỹ thuật Mikro MK301a : Relay bảo vệ dòng rò, size 96x96mm.