Tài liệu kỹ thuật Mikro PFR120 : bộ điều khiển tụ bù 12 cấp.