Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét

Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét : Kim thu sét, cọc tiếp địa, chống sét lan tryền trên đường nguồn, điện thoại

Sinetamer (USA) là hãng sản xuất thiết bị cắt lọc sét. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị cắt lọc sét Sinetamer bao gồm :


 1. RM-ST60 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét RM-ST60 của SineTamer (Mỹ)
 2. RM-ST120 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét RM-ST120 của SineTamer (Mỹ)
 3. RM-ST180 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét RM-ST180 của SineTamer (Mỹ)
 4. LA-ST60 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét LA-ST60 của SineTamer (Mỹ)
 5. LA-ST120 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét LA-ST120 của SineTamer (Mỹ)
 6. LA-ST180 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét LA-ST180 của SineTamer (Mỹ)
 7. LA-ST240 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét LA-ST240 của SineTamer (Mỹ)
 8. LA-ST300 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét LA-ST300 của SineTamer (Mỹ)
 9. ST-RSE1P2 : Cắt lọc sét 1 pha, mắc song song, chuẩn công nghiệp
 10. ST-SPT : Cắt lọc sét 1 pha, nối tiếp, áp dư nhỏ, chuyên dùng cho thiết bị nhạy cảm, bv cấp 2
 11. ST-LXXX : Cắt lọc sét 1 pha, mắc song song, loại kinh tế
 12. ST-COAX : Cắt lọc sét đường cáp TV, camera, mạng đồng trục của SineTamer (Mỹ)
 13. ST-PDB : Cắt lọc sét đường điện thoại, fax, modem (nhiều cặp) của SineTamer (Mỹ)
 14. ST-RJ14R : Cắt lọc sét đường điện thoại, fax, modem (1 cặp) của SineTamer (Mỹ)
 15. ST-RJ45 : Cắt lọc sét đường điện thoại, fax, modem (1 cặp) của SineTamer (Mỹ)
 16. 1P1, 1P2 : Hướng dẫn lắp đặt
 17. 1S1 : Hướng dẫn lắp đặt
 18. 3N2 : Hướng dẫn lắp đặt
 19. 3N4 : Hướng dẫn lắp đặt
 20. 3Y1 : Hướng dẫn lắp đặt
 21. 3Y2 : Hướng dẫn lắp đặt