NM8-800

MCCB Chint NM8-800 dòng cắt 50kA, 70kA; ngưỡng dòng điện 630A, 700A, 800A; ue 690V.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán MCCB Chint NM8-1250 có các mã sau đây

Các thông tin liên quan NM8-800