NM1-400

MCCB Chint NM1-400 dòng cắt 35kA, 50kA, 70kA; ngưỡng dòng điện 225A, 250A, 300A, 315A, 350A, 400A; ue 690V.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán MCCB Chint NM1-400 có các mã sau đây

Các thông tin liên quan NM1-400