mo hinh phan loai san pham

Mô hình phân loại sản phẩm, có khả năng phân loại sản phẩm nhựa, nhôm, sắt. Tương thích tín hiệu 24VDC.FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
VIDEO HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH PHÂN LOẠI SẢN PHẨM