cm 03

CM-03 (Prova) : Ampe kềm đo dòng điện rò, 5 dải đo 40mA, 400mA, 4A, 40A, 100A.FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Range
Resolution
Accuracy

50/60Hz

Wide
ACA 0-40mA
10 m A
+/- 1.5% rdg +/- 3 dgts
+/- 2.0% rdg +/- 5 dgts (40 to 1KHz)
ACA 0 -400mA
100 m A
+/- 1.5% rdg +/- 3 dgts
+/- 2.0% rdg +/- 5 dgts (40 to 1KHz)
ACA 0-4A
1mA
+/- 1.5% rdg +/- 3 dgts
+/- 2.0% rdg +/- 5 dgts (40 to 1KHz)
ACA 0-40A
10mA
+/- 1.5% rdg +/- 3 dgts
+/- 2.0% rdg +/- 5 dgts (40 to 1KHz)
ACA 0-80A
0.1A
+/- 2.2% rdg +/- 5 dgts
+/- 2.5% rdg +/- 5 dgts (40 to 1KHz)
ACA 0-100A
0.1A
+/- 5.0% rdg +/- 5 dgts
+/- 2.5% rdg +/- 5 dgts (40 to 1KHz)
ACV 0-400V
0.1V
+/- 1.0% rdg +/- 3 dgts
+/- 2.0% rdg +/- 4 dgts (40 to 1KHz)
W 0-400 Ohm
0.1 Ohm
+/- 1.0% rdg +/- 3 dgts
Beef if < 40 W