Chương XII. TRẠM THỬ NGHIỆM VÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Điều 115. Rào chắn, khoảng cách an toàn và nối đất

1. Nơi có điện áp từ 1000V trở lên trong trạm thử nghiệm hoặc phòng thí nghiệm phải được cách ly bằng rào chắn.

2. Khoảng cách từ phần dẫn điện của thiết bị thử nghiệm đến rào chắn cố định có nối đất không được nhỏ hơn khoảng cách được quy định dưới đây:

a) Đối với điện áp xung (trị số biên độ)

Điện áp (kV)

Khoảng cách (m)

Đến 100

0,5

Trên 100 đến 150

0,75

Trên 150 đến 400

1,0

Trên 400 đến 500

1,5

Trên 500 đến 1000

2,5

Trên 1000 đến 1500

4,0

Trên 1500 đến 2000

5,0

Trên 2000 đến 2500

6,0

 

b) Đối với điện áp tần số công nghiệp, điện áp hiệu dụng và điện một chiều:

Điện áp (kV)

Khoảng cách (m)

Đến 6

0,1

Trên 6 đến 10

0,2

Trên 10 đến 20

0,3

Trên 20 đến 50

0,5

Trên 50 đến 100

1,0

Trên 100 đến 250

1,5

Trên 250 đến 400

2,5

Trên 400 đến 800

4,0


Khoảng cách tới rào chắn tạm thời phải gấp hai lần trị số nêu trên.

3. Rào chắn cố định phải có chiều cao không nhỏ hơn 1,7m; rào chắn tạm thời có chiều cao không nhỏ hơn 1,2m. Kết cấu của rào chắn phải đảm bảo người không thể vô ý chạm phải phần có điện.

4. Cửa của rào chắn phải mở về phía ngoài hoặc đẩy sang bên cạnh. Khoá cửa phải là loại tự khoá và từ phía bên trong rào chắn có thể mở cửa không cần chìa khoá.

5. Có thể không cần khoá rào chắn của nơi thử nghiệm nằm trong trạm thử nghiệm, nếu người không có nhiệm vụ không thể đi tới khu vực này.

6. Rào chắn cố định phải có kết cấu sao cho chỉ khi dùng chìa khoá vặn hay dụng cụ đặc biệt thì mới có thể tháo rào chắn được. Chỉ cho phép đi vào phía trong rào chắn để kiểm tra máy biến áp nếu vỏ máy biến áp đó được nối đất và khoảng cách từ tán sứ dưới cùng của các sứ máy biến áp không nhỏ hơn quy định trong bảng sau:

Điện áp (kV)

Khoảng cách (m)

Đến 10

1,5

Trên 10 đến 35

2,0

Trên 35 đến 110

2,5


7. Máy biến áp dùng thử nghiệm cách điện phải có máy cắt tự động cắt điện khi cách điện bị chọc thủng và phải có điện trở để hạn chế dòng điện ngắn mạch.

8. Tụ điện và máy biến điện đo lường dùng trong