Tài liệu kỹ thuật Emic MV3E4 : công tơ điện 3 pha 5(6)A, 10(20)A, 20(40)A , 30(60A), 50(100)A: