Delab (Malaysia) chuyên sản xuất các loại relay bảo vệ quá dòng, chạm đất, dòng rò, relay điều khiển tụ bù. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị Delab bao gồm :


 1. NV-5 : Catalogue bộ điều khiển tụ bù 5 cấp Delab NV5
 2. NV-5 : Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù 5 cấp Delab NV5
 3. NV-14s : Catalogue bộ điều khiển tụ bù 8 cấp, 14 cấp Delab NV-8s, NV-14s
 4. NV-14s : Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển tụ bù 8 cấp, 14 cấp Delab NV-8s, NV-14s
 5. TM-18c : Catalogue Relay bảo vệ dòng rò lắp Din ray Delab TM-18c
 6. TM-18c : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò lắp Din ray Delab TM-18c
 7. TM-8000s : Catalogue Relay bảo vệ dòng rò lắp mặt tủ Delab TM-8000s
 8. TM-8000s : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ dòng rò lắp mặt tủ Delab TM-8000s
 9. TM-8200s : Catalogue Relay bảo vệ chạm đất lắp mặt tủ Delab TM-8200s
 10. TM-8200s : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ chạm đất lắp mặt tủ Delab TM-8200s
 11. TM-9000s : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất lắp mặt tủ Delab TM-9000s
 12. TM-9000s : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng, chạm đất lắp mặt tủ Delab TM-9000s
 13. TM-9200s : Catalogue Relay bảo vệ quá dòng lắp mặt tủ Delab TM-9000s
 14. TM-9200s : Hướng dẫn sử dụng Relay bảo vệ quá dòng lắp mặt tủ Delab TM-9000s
 15. IDMT Time Plot : Phần mền cho phép xem đường đặc tính IDMT với các tham số cài đặt