Tài liệu kỹ thuật Tụ bù Mikro : 1 pha, 3 pha 230V, 440V