Sinetamer (USA) là hãng sản xuất thiết bị cắt lọc sét. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị cắt lọc sét Sinetamer bao gồm :


 1. RM-ST60 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét RM-ST60 của SineTamer (Mỹ)
 2. RM-ST120 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét RM-ST120 của SineTamer (Mỹ)
 3. RM-ST180 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét RM-ST180 của SineTamer (Mỹ)
 4. LA-ST60 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét LA-ST60 của SineTamer (Mỹ)
 5. LA-ST120 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét LA-ST120 của SineTamer (Mỹ)
 6. LA-ST180 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét LA-ST180 của SineTamer (Mỹ)
 7. LA-ST240 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét LA-ST240 của SineTamer (Mỹ)
 8. LA-ST300 : Catalogue thiết bị cắt lọc sét LA-ST300 của SineTamer (Mỹ)
 9. ST-RSE1P2 : Cắt lọc sét 1 pha, mắc song song, chuẩn công nghiệp
 10. ST-SPT : Cắt lọc sét 1 pha, nối tiếp, áp dư nhỏ, chuyên dùng cho thiết bị nhạy cảm, bv cấp 2
 11. ST-LXXX : Cắt lọc sét 1 pha, mắc song song, loại kinh tế
 12. ST-COAX : Cắt lọc sét đường cáp TV, camera, mạng đồng trục của SineTamer (Mỹ)
 13. ST-PDB : Cắt lọc sét đường điện thoại, fax, modem (nhiều cặp) của SineTamer (Mỹ)
 14. ST-RJ14R : Cắt lọc sét đường điện thoại, fax, modem (1 cặp) của SineTamer (Mỹ)
 15. ST-RJ45 : Cắt lọc sét đường điện thoại, fax, modem (1 cặp) của SineTamer (Mỹ)
 16. 1P1, 1P2 : Hướng dẫn lắp đặt
 17. 1S1 : Hướng dẫn lắp đặt
 18. 3N2 : Hướng dẫn lắp đặt
 19. 3N4 : Hướng dẫn lắp đặt
 20. 3Y1 : Hướng dẫn lắp đặt
 21. 3Y2 : Hướng dẫn lắp đặt