Emic (Việt nam) chuyên sản xuất các loại công tơ điện, công tơ điện tử, biến dòng hạ thế, trung thế. Các tài liệu kỹ thuật thiết bị Emic bao gồm :


Emic (Việt Nam) - Đồng hồ điện, biến dòng điện :
 1. CV : Catalogue công tơ điện ( điện năng kế ) 1 pha của EMIC (bản quyền thuộc về EMIC)
 2. CE14RF : Catalogue công tơ điện tử 1 pha của EMIC CE14RF(bản quyền thuộc về EMIC)
 3. MV : Catalogue công tơ điện ( điện năng kế ) 3 pha của EMIC (bản quyền thuộc về EMIC)
 4. MV-3TB : Catalogue công tơ điện ( điện năng kế ) 3 pha 3 giá của EMIC (bản quyền thuộc về EMIC)
 5. ME-40m : Catalogue công tơ điện tử 3 pha 3 giá EMIC ME-40m (bản quyền thuộc về EMIC)
 6. ME-41m : Catalogue công tơ điện tử 3 pha 3 giá EMIC ME-40m (bản quyền thuộc về EMIC)
 7. CT-EMIC : Catalogue biến dòng ( CT, TI, BI) của EMIC (bản quyền thuộc về EMIC)
 8. CT Trung thế EMIC : Catalogue biến dòng ( CT, TI, BI) trung thế EMIC phần 1
 9. CT Trung thế EMIC : Catalogue biến dòng ( CT, TI, BI) trung thế EMIC phần 2
 10. CT Trung thế EMIC : Catalogue biến dòng ( CT, TI, BI) trung thế EMIC phần 3
 11. PT Trung thế EMIC : Catalogue biến điện áp ( PT, VT) trung thế EMIC phần 1
 12. PT Trung thế EMIC : Catalogue biến dòng ( PT, VT) trung thế EMIC phần 2