contactor tụ bù

Contactor tụ bù (capacitor contactor) Chint CJ19 được thiết kế riêng dùng đóng ngắt tụ bù với nhiều loại đáp ứng các dung lượng tụ bù thông dụng.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán contactor tụ bù Chint CJ19 có các mã sau đây

Các thông tin liên quan Contactor CJ19