NM8-250

MCCB Chint NM8-250 dòng cắt 50kA, 100kA; ngưỡng dòng điện 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; ue 690V.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán MCCB Chint NM8-250 có các mã sau đây

Các thông tin liên quan NM8-250