NM1-63

MCCB Chint NM1-63 dòng cắt 15kA, 35kA; ngưỡng dòng điện 10A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A; ue 690V.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán MCCB Chint NM1-63 có các mã sau đây

Các thông tin liên quan NM1-63