NM1-125

MCCB Chint NM1-125 dòng cắt 20kA, 25kA, 50kA, 65kA; ngưỡng dòng điện 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A; ue 690V.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán MCCB Chint NM1-125 có các mã sau đây

Các thông tin liên quan NM1-125