NM1-250

MCCB Chint NM1-250 dòng cắt 20kA, 25kA, 50kA, 65kA; ngưỡng dòng điện 100A, 125A, 140A, 150A, 160A, 175A, 180A, 200A, 225A, 250A; ue 690V.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Phương lai bán MCCB Chint NM1-250 có các mã sau đây

Các thông tin liên quan NM1-250