EUCR, EUCR-3C : Relay bảo vệ thiếu dòng (non tải hoặc không tải) của Samwha

EUCR, EUCR-3C : Relay bảo vệ thiếu dòng (non tải hoặc không tải) của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

Các loại : 0.5-6A; 3-30A; 5-60A; có thể dùng với CT ngoài đến 600/5A

Loại EUCR :

eucr_1

 

Loại EUCR-3C

eucr-3c_1