EOVR : Relay bảo vệ quá áp 1 pha của Samwha

EOVR (Over voltage Relay): Relay bảo vệ quá áp 1 pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric) EOVR : Relay bảo vệ quá áp 1 pha của Samwha