EDMI MK10E

EDMI MK10E

EDMI MK10E là công tơ điện tử 3 pha. Đo điện năng tác dụng, điện năng phản kháng, điện năng biểu kiến, điện áp, dòng điện, góc pha, hệ số công suất.


MEASUREMENT / ĐO ĐẾM
 • Cấp chính xác / Class 0.5S & Class 1 (MID Class C & Class B)
 • Tiêu chuẩn / Compliance with IEC 62052-11, 62053-21, 62053-22, 62053-23
 • Compliance with AS 62052.11, 62053.21, 62053.22, 62053.23
 • Compliance with EN 50470-1, 50470-3
 • Dùng cho lưới điện / 3 Phase 3 Wire, 3 Phase 4 Wire

ĐIỆN ÁP VÀ NGUỒN CẤP / VOLTAGE & POWER SUPPLY
 • Nominal Voltage: 57.7V – 240V L-N
 • Operating Limit: 52V – 290V L-N
 • Burden: <10VA/phase @ Vn (3 Phase) (IEC 52053-61 Compliant)
 • Frequency Range: 45Hz – 65H
 • Option for Auxiliary Supply & UPS

DÒNG ĐIỆN / CURRENT
 • CT Range: 1/4A, 1/10A, 5/20A
 • CT Meter: 20 times Imax for 0.5 seconds
 • WC Range: 5/100A, 10/100A (Class 1 or 2)
 • WC Meter: 30 times Imax for 0.5 cycles
 • Burden: <0.5VA/phase

ĐO ĐẾM CÁC GIÁ TRỊ ĐIỆN NĂNG / MEASURED ENERGY VALUES
 • 3 Element 4 Quadrant
 • Import/Export Wh, varh and VAh
 • Per Quadrant Wh, varh and VAh
 • Absolute Wh, varh and VAh
 • Phase A,B,C and Total

OTHER MEASURED & DISPLAYED VALUES
 • Power: W, var, VA, Vrms, Irms
 • Power Factor, Frequency, Phasor Angles

POWER QUALITY INDICATION
 • Total Harmonic Distortion (THD)
 • Waveform Download

CÁC LOẠI CÔNG TƠ KHÁC

 • Emic CV140 :Công tơ điện 1 pha Emic
 • Emic MV3E4: Công tơ điện 3 pha Emic
 • Emic MV3tb: Công tơ điện 3 pha 3 giá (cơ, điện tử) Emic
 • Emic CE14: Công tơ điện tử 1 pha 3 giá Emic
 • Emic ME-40m: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá trực tiếp 100A Emic
 • Emic ME-41m: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp Emic
 • EDMI MK10E: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • Vinasino VSE3T: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá Vinasino VSE3T
 • Vinasino VSE11: Công tơ điện tử 1 pha Vinasino VSE11
 • EDMI MK10E: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10E
 • EDMI MK10A: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK10A
 • EDMI MK10A: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp EDMI MK6N
 • EDMI MK7C: Công tơ điện tử 1 pha 3 giá EDMI MK7C

CÁC BÀI VIẾT KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TƠ