Biến dòng bảo vệ

Các loại biến dòng bảo vệ (PCT Protect Current Transformer) dùng cho tủ điện bao gồm bao gồm các loại biến dòng tròn (xuyến) và biến dòng vuông Các loại PCT thường dùng cho các relay bảo vệ quá dòng, chạm đất. Hiện nay có các sản phẩm sau
- Biến dòng băng quấn bảo vệ hình tròn (xuyến) của Trung quốc. Loại này không kiểm định
- Biến dòng bảo vệ đúc của OMEGA (VN). Loại này kiểm định (ĐẠT) tại TTTNĐ2. Dùng cho các tủ yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi các biên bản thí nghiệm, chứng nhận thực cho từng biến dòng