Emic ME-41m : công tơ điện tử 3 pha gián tiếp

Tài liệu kỹ thuật Emic ME-41m : công tơ điện tử 3 pha 3 giá gián tiếp 5(6)A: